Roszczenie ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela o zwrot świadczenia na rzecz pokrzywdzonego

Roszczenie ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela o zwrot świadczenia na rzecz pokrzywdzonego

Z każdym dniem na ulicach przybywa aut, a to oznacza że łatwiej o kolizję lub wypadek i niejednokrotnie szkodę po stronie ofiary zdarzenia – podmiotu, który nie ponosi winy za jego zaistnienie. W razie gdy takowy się wydarzy zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń. Przykładowo art. 46 § 1 k.k. wskazuje, iż – ,,W razie skazania sąd może orzec,  a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się’’. W kontekście powyższego nasuwa się pytanie czy sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody albo też orzeczono obowiązek wypłaty zadośćuczynienia poszkodowanemu może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011r., sygn. akt. III CZP 31/11 ,,Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego’’. Jest to kluczowa informacja dla sprawców wypadków samochodowych. Zawarcie umowy z ubezpieczycielem chroni sprawcę wypadku przed obowiązkiem naprawienia szkody orzeczonym przez sąd w postępowaniu karnym. Mimo, iż skazany sprawca wypadku zobowiązany jest spełnić świadczenie orzeczone w wyroku, ma on prawo do domagania się zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela OC.

Pierwszym krokiem jaki należałoby podjąć w takiej sytuacji jest weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczeniowych i sprawdzenie, czy zawarto w nich informację dotyczącą powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku. W przypadku naruszenia wymienionego wyżej obowiązku ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć świadczenie. Po zgłoszeniu szkody rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne.

Tryb prowadzenia tzw. likwidacji szkody określają art. 28 i 29 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2021r.  poz. 1130). Zgodnie z powołanymi przepisami zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowania lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń ubezpieczyciela, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, ubezpieczyciel informuje o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, jak również informują osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia.

W przypadku braku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w terminach określonych w umowie lub w ustawie, ubezpieczyciel zawiadamia o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Zawiadomienie to następuje pisemnie i kierowane jest do osoby zgłaszającej roszczenie oraz ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie wskazane wyżej osoby oraz wskazuj na okoliczności oraz postawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia, jak również poucza o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Dlatego też warto już na etapie zdarzenia, nawet w przypadku braku pewności co do swojej winy, zasięgnąć do swojej polisy OC i ich ogólnych warunków celem weryfikacji, czy nie trzeba podjąć odpowiednich kroków, np. zgłosić sprawę ubezpieczycielowi, albowiem niedochowanie należytej staranności może mieć konsekwencje prawne i finansowe dla sprawcy, który będzie musiał finansować odszkodowanie / zadośćuczynienie z własnej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.