Główne specjalizacje

Usługa - Prawnik dla Biznesu

Rozwój gospodarczy w Polsce od czasu transformacji ustrojowej doprowadził do znacznego wzrostu ilości i wielkości przedsiębiorstw, głównie z sektora prywatnego. Powstawanie i rozwój nowych rynków, branż i technologii powoduje również daleko idące zmiany warunków, na jakich działalność gospodarcza jest w kraju prowadzona, co powoduje trudności w nadążeniu za tempem zmian..

Właśnie dlatego postawiliśmy sobie za cel nadrzędny wspierać podmioty, dzięki którym nasz kraj stale się rozwija w ich bieżącej działalności. Zapewniamy nie tylko profesjonalną pomoc prawną w klasycznym jej rozumieniu, na wszystkich płaszczyznach prowadzenia biznesu, lecz dbamy również o  sprawne i skuteczne wdrażanie do naszych Klientów coraz to nowych, wymaganych przez przepisy prawa rozwiązań i procedur. Oprócz tego przeprowadzamy czynności nakierowane na minimalizację ryzyka prawnego ponoszonego na co dzień przez naszych Klientów. Lepiej bowiem systematycznie  korzystać z usług Prawników dla Biznesu, niż ryzykować powstanie problemu, który może  zakończyć się negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Świadczone przez nas usługi mieszczą się w zakresie pojęcia compliance (ang. zgodność), które w języku biznesu oznacza zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń w celu zapobiegania stratom finansowym, kłopotom prawnym lub utracie reputacji. Na rynku krajowym w tym zakresie wyróżnia nas to, że oprócz świadczenia tych usług dużym podmiotom gospodarczym proponujemy rozwiązania kompatybilne dla Klientów z sektora MŚP, gdzie do zasad odpowiedzialnego biznesu przywiązuje się coraz większą wagę. 

Poniżej podajemy niektóre przykłady tego, w jaki sposób wspieramy naszych Klientów:

 • pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pomoc w wyborze konstrukcji wewnętrznych organizacji mająca na celu jej lepsze funkcjonowanie (tzw. corporate deal)
 • przeprowadzanie audytów prawnych pozwalających oszacować poziom ryzyka prawnego celem jego dalszej minimalizacji
 • wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych nakierowanych na minimalizację ryzyka prawnego w bieżącej działalności
 • przygotowywanie umów, statutów i regulacji wewnętrznych spółek handlowych,
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego typu umów w obrocie gospodarczym
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • efektywne zarządzanie wierzytelnościami, oraz windykacja należności od dłużników
 • stałe wdrażanie rozwiązań prawnych zapewniających ochronę firmy oraz dóbr własności intelektualnej należących do Klienta (np. utworów, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych)

Sukcesja Biznesu

Prowadzenie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie w chwili śmierci może stanowić źródło poważnych komplikacji w sferach: bieżącej działalności, podziału majątku i odpowiedzialności za zobowiązania. Niestety normą w polskich realiach jest niejednokrotny paraliż funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym nastała śmierć lub nagła i trwała niedyspozycja osoby skupiającej w swych rękach zarząd nad organizacją.

 

 

Uniknąć powyższych dylematów pozwala starannie opracowana i wdrożona w organizacje naszych Klientów „sukcesja biznesu”, pod pojęciem której mieści się zbiór czynności polegający na przygotowaniu przemyślanej strategii dziedziczenia biznesu. Jej głównym założeniem jest maksymalne uwzględnienie woli (przyszłego) spadkodawcy, oraz zabezpieczenie majątku..

 

Wykorzystując zarówno polskie, jak i zagraniczne rozwiązania w tym zakresie jesteśmy w stanie pomóc każdemu przedstawicielowi biznesu w dokonaniu optymalnej reorganizacji zgromadzonego majątku oraz poczynieniu w odniesieniu do jego poszczególnych efektywnych rozrządzeń na wypadek śmierci. Z tego powodu działania Kancelarii są zawsze dostosowane do każdego indywidualnego przypadku poprzez uwzględnienie strukturę własnościowej majątku Klienta oraz jego rozmiar.

Na tej płaszczyźnie nasza Kancelaria zapewnia przede wszystkim:

 • doradztwo i obsługę prawną przekształcenia działalności gospodarczej w wybraną przez Klienta formę umożliwiającą sprawną i bezkonfliktową sukcesję
 • odpowiednią zmianę treści dokumentów korporacyjnych danego przedsiębiorstwa gwarantującą bezproblemowe dysponowanie udziałami lub akcjami na wypadek śmierci
 • wybór i asystę w dokonaniu właściwych rozrządzeń na wypadek śmierci ze szczególnym uwzględnieniem powołania wykonawcy testamentu, dokonania zapisów windykacyjnych lub utworzenia co najmniej jednego trustu pod prawem obcym.

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa to coraz istotniejsza, lecz często niestety bagatelizowana sfera prawna działalności przedsiębiorcy. Rozwiązania z tego zakresu służą utworzeniu a następnie utrzymaniu ochrony swojej marki, produktów, wynalazków i innych rozwiązań przed naruszeniami konkurencji zarówno na terytorium Polski, jak i w Unii Europejskiej, czy na całym świecie.

W zakresie prawa własności przemysłowej nasza działalność polega na doradztwie i pomocy prawnej min. w następujących zagadnieniach:

 • opracowywaniu wniosków o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe
 • rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • czynności zmierzające do ochrony udzielonych praw ochronnych na znaki towarowe i praw pierwszeństwa co do zgłoszonych do rejestracji znaków towarowych zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed sądami
 • dochodzenie roszczeń z zakresu praw patentowych i praw z ze wzorów przemysłowych, oraz prowadzenie sporów w przypadku naruszenia praw
 • sporządzania umów związanych z obrotem prawami

Przeprowadzamy również szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej.

Ochrona danych osobowych

Obowiązujące od niedawna rewolucyjne zmiany dot. ochrony danych osobowych spowodowały, że dotychczasowa, będąca niestety również obecnie normą –  odtwórcza implementacja regulacji prawnych z tego zakresu nie jest już wystarczająca. Wdrożenie zasad nałożonych przez ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych nie kończy się na opracowaniu procedur i dokumentacji, lecz konieczne również jest właściwe stosowanie zasad wynikających z RODO i implementowanej dokumentacji, co częstokroć w natłoku codziennych spraw firmowych może okazać się karkołomne.

Wraz z naszymi specjalistami z zakresu informatyki pomożemy Państwu przejść przez proces dostosowania Państwa organizacji do nowych regulacji prawnych.

Świadczymy kompleksową obsługę procesu wdrożeniowego, jak również doradztwo w codziennym stosowaniu opracowanych rozwiązań. Początkowo dokonywany jest audyt wewnętrzny (analiza środowiska przetwarzania danych osobowych u Klienta, badanie pod kątem ewentualnych  zmian. Następnie tworzymy system zabezpieczeń danych osobowych i opracowujemy niezbędną dokumentację, zaś na końcu dokonujemy oceny wdrożenia i przeprowadzamy szkolenie dla personelu celem przybliżenia Klientom procedur, których stosowanie na co dzień wynika z RODO.

Niezależnie od powyższego, świadczymy również usługi z zakresu doradztwa w codziennym stosowaniu RODO w przedsiębiorstwie, w szczególności jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych pełniący tę funkcję na zasadzie outsourcingu.

Kontakt

Dane Adresowe

Głowacz i Partnerzy sp. z o. o.
Aleja Na Stadion 50, lok. 206
25 – 127 Kielce
KRS: 0000522514
NIP: 8133696743

Skontaktuj się
Telefon : +48 530 927 597
Email : biuro@pdbiz.pl